Utkina, N.K., V.A. Denisenko, M.V. Virovaya, O.V. Scholokova and N.G. Prokofeva, J. Nat. Prod., 2002, 65, 1213-1215